خون شناسی
ترکیبات مهارکننده(بازدارنده)آنزیم هارامی توان به دوگروه برگشت پذیروبرگشت ناپذیر تقسیم نمود. تعدادی ازداروهامثل آنتی بیوتیک هاویاداروهای شیمی درمانی درسرطان [...]
0

بالا

X