بیوشیمی
تمامی واکنشهای بدن در حضور یک یا چند آنزیم صورت میگیرد.  آنزیمها کاتالیزورهایی هستند که سرعت واکنشهایی زیستی را [...]
0

بالا

X