مقالات نوشته شده توسط عاطفه برقبانی
پیدایش علم ایمونولوژی به سال۱۹۷۶مصادف باپیداکردن واکسن علیه آبله ،توسط ادواردجنر انجام‌پذیرفت.اوباتزریق زخم بیماران بهبودیافته ازآبله گاوی به بازوی [...]
ترکیبات مهارکننده(بازدارنده)آنزیم هارامی توان به دوگروه برگشت پذیروبرگشت ناپذیر تقسیم نمود. تعدادی ازداروهامثل آنتی بیوتیک هاویاداروهای شیمی درمانی درسرطان [...]
تمامی واکنشهای بدن در حضور یک یا چند آنزیم صورت میگیرد.  آنزیمها کاتالیزورهایی هستند که سرعت واکنشهایی زیستی را [...]
0

بالا

X